نرم افزارهای مرتبط با آزمون دانشگاه
نرم افزار آزمون مربوط به مراکز/ واحدها:   لینک دانلود

 

نرم افزار آزمون نسخه استاد (ساد) :   لینک دانلود