تماس با ما

تلفن مستقیم دفتر مرکز آزمون

021-22455001

شماره فکس

021-22455106

آدرس ایمیل

azmoon@pnu.ac.ir