ثبت نام آزمون ها
تاریخ های برگزاری آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) دانشگاه پیام نور سال 98

تاریخ های برگزاری آزمون زبان دکتری تخصصی(ETPNU) دانشگاه پیام نور سال 98 مطابق جدول ذیل اعلام می گردد:

 

ردیف

نوبت برگزاری

تاریخ آزمون

1

دوره بیست وهشتم

یکشنبه

1398/02/08

2

دوره بیست و نهم

یکشنبه

1398/06/10

3

دوره سی ام

یکشنبه

1398/07/21

4

دوره سی یکم

یکشنبه

1398/11/27

بيشتر